Čečinová 21/a
821 05 Bratislava
Po-Pia
7:30 - 20:00
+421 948 781 888

Všeobecné zásady o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ
Spoločnosť S.M.A.R.T, s.r.o., sídlom: Čečinová 21/a, 821 05  Bratislava, IČO: 45 715 874, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.67525/B je  „prevádzkovateľom“ všetkých osobných údajov, v  maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracováva.

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas prihlasovania na našich stránkach alebo v kancelárii prevádzkovateľa sú spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle prevedení vyššie uvedeného nariadenia nahradí a ďalšími právnymi predpismi upravujúce ochranu osobných údajov. 

Aké osobné údaje spracovávame

 • Identifikačné údaje: Meno a priezvisko klienta, dátum narodenia, rodné číslo, vek klienta,  meno a priezvisko zákonného zástupcu /v prípade detí do 15 r. veku/, 
 • Kontaktné údaje : adresa trvalého prípadne prechodného bydliska, telefónne číslo, emailová adresa, kontakt na sociálnych sieťach,
 • Fotografie a videá pre marketingové a propagačné účely (na základe súhlasu)
 • Ďalšie osobné údaje: údaje o objednávkach, údaje o platobnej morálke zákazníka vrátanie čísla bankového účtu.

Ako získavame Vaše osobné údaje

Osobné údaje získavame priamo od Vás ako dotknutej osoby. Osobné údaje, resp. niektorý z osobných údajov nám poskytujete pri podpise Zmluvy o poskytnutí výučby/doučovania, v žiadosti o informácie o nami ponúkaných službách formou kontaktného formulára uvedeného na našej webovej stránke www.smartskola.sk, prostredníctvom mailovej príp. telefonickej komunikácie alebo prostredníctvom ďalších miest v on-line prostredí.

Osobné údaje môžu tiež v niektorých prípadoch pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z Obchodného registra, alebo môžu výnimočne pochádzať od tretej osoby, ktorá bola oprávnená ich prevádzkovateľovi poskytnúť. 

   

Ako využívame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame iba za stanoveným účelom a využívame ich  pre:

 • uzatváranie, evidenciu a správu zmlúv, vrátane starostlivosti o klienta napr. v rámci klientskeho portálu,
 • plnenie zmluvy a poskytovanie služieb,
 • zabezpečenie prevádzkových činností,
 • komunikáciu s klientmi, príp. ich zákonnými zástupcami,
 • informovanie o zmenách a novinkách v ponuke služieb,
 • účtovné a daňové účely,
 • vymáhanie pohľadávok,
 • splnenie právnych povinností,
 • spracúvanie osobných údajov v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu,
 • spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vedením evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • evidenciu a archivovanie,
 • evidenciu záujemcov o naše služby,
 • riešenie prípadných reklamácií, 
 • marketingové a propagačné účely (na základe výslovného súhlasu).

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby prevádzkovateľ mohol zasielať individuálne ponuky produktov a služieb.

Základ pre spracovanie Vašich osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracovávanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť (službu).

Spracovávanie získaných a  poskytnutých osobných údajov je súčasťou činnosti našej spoločnosti. Ak odmietnete poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje požadované pre účel plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa alebo na základe zákona, prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracovania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracovanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracovávame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú  uchovávané po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracovávania. Vo všeobecnosti platí, že prevádzkovateľ spracováva osobné údaje:

 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracováva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností,
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracováva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. Súhlas je udelený prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu alebo do momentu odvolania súhlasu. 

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom prevádzkovateľa, súhlas bude v platnosti  nasledujúcich 10 rokov od udelenia alebo do momentu odvolania súhlasu. 

Osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH, a to po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje znehodnotí vymazaním elektronických údajov a skartovaním tlačených údajov.

Prístup k osobným údajom a ich zverejňovanie tretím stranám

Pri spracovaní môžu mať k Vašim osobným údajom okrem prevádzkovateľa a jeho zamestnancov prístup aj ďalšie osoby za predpokladu,  že je to nevyhnutné na plnenie záväzku voči Vám, alebo na zabezpečenie našich služieb. Jedná sa predovšetkým o poskytovateľa IT služieb, poskytovateľa účtovných a audítorských služieb, orgány verejnej moci, a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre prevádzkovateľa a spracúvajú osobné údaje v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

 Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Klientov,  ktorých osobné údaje chceme spracovávať, informujeme, akým spôsobom a s akou ochranou hodláme údaje naďalej spracovávať a či bude dochádzať k odovzdávaniu osobných údajov tretím stranám.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín.

Práva dotknutej osoby

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte aj Vy určité práva.

Máte právo: 

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracovania osobných údajov,
 • namietať proti spracovávaniu osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom na Hraničnej ul. 12, 820 07  Bratislava 27, kontaktné údaje: +421 2 32 31 32 14, statny.dozor@pdp.gov.sk 
 • svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu prevádzkovateľa info@smartskola.sk. 

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: info@smartskola.sk.  alebo priamo na adresu prevádzkovateľa  S.M.A.R.T., s.r.o., Čečinová 21/a, 821 05  Bratislava.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.